Naše projekty‎ > ‎

Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a OZE

Královéhradecký kraj se v souladu s Dlouhodobým záměrem vzdělávání a rozvoje vzdělávací soustavy Královéhradeckého kraje rozhodl vytvořit v rámci vybraných vyšších odborných a středních škol centra odborného vzdělávání (dále jen „COV“). Cílem projektu Centrum odborného vzdělávání ve strojírenství a OZE je vytvoření moderní infrastruktury v oblasti vzdělávání a celoživotního učení na SOŠ a SOU Hradební 1029 v Hradci Králové. V rámci projektu bude vytvořeno zázemí pro činnost COV pro obory strojírenství, využití alternativních zdrojů energie a environmentální laboratoře ke zvýšení dostupnosti dalšího vzdělávání technického směru podle potřeb podniků v Královéhradeckém kraji a v souladu s principy udržitelného rozvoje. COV přispěje ke zkvalitnění podmínek nejen pro výuku žáků, ale rovněž i pro celoživotní vzdělávání a to zejména ve strojírenských oborech, které jsou na trhu práce nedostatkové a jejichž rozvoj je pro kraj prioritní.

Projektem Centra odborného vzdělávání ve strojírenství a OZE získá škola nové prostory pro svoji výuku. Jedná se o nástavbu, která probíhá v pátém patře školy. Řada učeben či laboratoří vznikne také v půdních vestavbách. Stavba byla zahájena v květnu 2010 a probíhala nejen o prázdninách, ale probíhá také během školního roku. Výstupy projektu budou investiční aktivity vedoucí k rozšíření stávajících kapacit a zkvalitnění metod výuky, které budou podpořeny zavedením nových vzdělávacích programů nebo alternativních forem vzdělávání. Konkrétně se jedná o:

 

5. nadzemní podlaží 

       laboratoře pro měření a mechatroniky pro výuku OZE a pro simulace a modelování procesů řízení pro OZE,

       odborné učebny pro teoretickou výuku OZE, pro strojírenské obory v rámci COV, pro programování CNC strojů a pro tvorbu konstrukčních výkresů,

       modelářský atelier COV,

       místnosti pro přípravu odborných učitelů COV,

       respirum, chodby, sociální zařízení, úklidová místnost,

       sklad učebních pomůcek pro výuku OZE.
 

6. nadzemní podlaží

       místnost COV pro výuku formou e-learningu,

       atelier pro kreslení a modelování,

       místnost pro digitální zpracování obrazu pro OZE,

       laboratoř COV pro elektrotechnické měření,

       odborná knihovna COV,

       místnost pro výchovného poradce žáků COV,

       jednací místnost COV,

       technická místnost pro jednací místnost COV a sklad pomůcek pro strojírenské obory,

       strojovna výtahu a strojovna vzduchotechniky.

 

Zahájení projektu:                                          červen/2008       

Ukončení projektu:                                         srpen/2011

Začátek fyzické realizace projektu:                 15. 05. 2010

Konec fyzické realizace projektu:                    25. 06. 2011

Celkové náklady projektu CZK:                        25 mil. Kč

Operační program:                                          Regionální operační program NUTS II Severovýchod (2007 – 2013)

Prioritní osa:                                                   2. Rozvoj městských a venkovských oblastí

Oblast podpory:                                              2.2. Rozvoj měst